hidden

วัตถุประสงค์ของโครงการ

GCP YOUNG TALENTS INTERNSHIP

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การทำงานจริง พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพธุรกิจการโรงแรมของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในอนาคตนอกจากนั้น ยังจะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง GRANDE CENTRE POINT กับนิสิต นักศึกษา พร้อมคณาจารย์คณะธุรกิจการโรงแรม ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางโรงแรม โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงธุรกิจโรงแรมทุกด้าน

image

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

image
สามารถสมัครผ่าน

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

image
ติดต่อสอบถาม

image

แผนก Learning & Development

Q. House Lumpini Building, 15th Floor,1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

โทร : 02-343-8899 ต่อ 113, 217, 218

email : learning-development@lhmh.co.th

จันทร์-ศุกร์: 09:00น. ถึง 17:00น.