a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

|

0-2343-8899 ต่อ 217, 218 และ 113

GCP

ขอบเขตโครงการ

GRANDE CENTRE POINT ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้านธุรกิจโรงแรม รวมทั้งต้องการประสบการผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงหมุนเวียนไปยังแต่ละสายงาน ตั้งแต่สายงานปฏิบัติการ ตลอดจนส่วนงานวางกลยุทธ์ ได้แก่ส่วนงาน Housekeeping, Security, Engineer, Information Technology, Recreation, Food&Beverage, Banquet, Front Office, Sales & Marketing ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 2.5 เดือน หรือ 10 สัปดาห์

ระยะเวลาในการฝึกงาน เริ่มตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2562

(ฝึกงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาในการทำงาน 8 ชม/วัน)

GCP

วัตถุประสงค์โครงการ

01

มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การทำงานจริง

02

เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในวิชาชีพธุรกิจการโรงแรมในอนาคต

03

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง GRANDE CENTRE POINT กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

04

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

GRANDE CENTRE POINT HOTEL

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ทำงานจริง พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพธุรกิจ
การโรงแรมของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในอนาคต นอกจากนั้นยังจะเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง GRANDE CENTRE POINT กับนิสิตนักศึกษาพร้อมคณาอาจารย์คณะธุรกิจการโรงแรม ตลอดจนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

GCP

แผนกและระยะเวลาในการฝึกงาน

ถ้าหากน้องๆผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ น้องๆจะได้หมุนเปลี่ยนไปฝึกปฎิบัติจริงทุกแผนก ตั้งแต่งาน ปฏิบัติการ (Operation) และส่วนงานวางกลยุทธ์ (Back of the house)

ทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง จ่ายกุญแจ รวมการต้อบข้อซักถามและจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่แขกไม่พอใจ

ดูแลเรื่องฝ่ายขาย ติดต่อชักจูง และให้บริการแก่ตัวแทนการนำเที่ยว และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้มาใช้บริการห้องพัก เพื่อให้เกิดยอดขาย

ดูแลในส่วนสัมภาระของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในโรงแรม ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม

วางแผนการตลาด จัดทำทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์แบบองค์รวมที่ทุกจุดสัมผัสกับแขกผู้มาพัก

คอยรับสายและจัดการสายต่างๆทั้งเข้าและออก รวมทั้งควบคุมระบบโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องโทรปลุกแขก ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมทางโทรศัพท์

ดูแลการรับงานประชุมและงานจัดเลี้ยง การจัดเตรียมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการให้บริการในวันงานจัดเลี้ยง

ดูแลด้านความสะอาดของโรงแรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในโรงแรม

ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อคให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสต็อคสินค้า

ดูแลและควบคุมการทำกิจกรรมสันทนาการ ของลูกค้าให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ปลอดภัย และตรงต่อมาตรฐานของโรงแรม

การเตรียมอาหาร ประสานงานบุคลากรภายในครัว การต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามารับประทานอาหาร สอบถามการสำรองที่นั่ง จัดโต๊ะตามความต้องการลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

GCP

สิ่งที่นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

a
ความรู้ในธุรกิจการโรงแรม

ประสบการณ์ในการทำงานจริง

การมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนได้รับการสอนงานจากพี่ๆอย่างใกล้ชิด

โอกาสในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิด

กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสาขาการโรงแรม

ฝึกอบรมให้ความรู้

เพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ศึกษาดูงาน

เบี้ยเลี้ยงรายวัน

วันละ 400 บาท (คิดตามวันที่มาฝึกงานจริง)

ประกาศนียบัตร หนังสือรองรับการฝึกงาน

เข้าพักโรงแรม GRANDE CENTRE POINT

สาขากรุงเทพ และพัทยา รวม 6 วัน 7 คืน รวมอาหารเช้า

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ผู้ชนะรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร และโอกาสในการร่วมงานกับทางบริษัท

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท