a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

|

0-2343-8899 ต่อ 217, 218 และ 113

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น สามารถฝึกงานขณะเรียนได้

กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวกับกับงานโรงแรม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรืออื่นๆ

เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

สัญชาติไทย

ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง (ถ้าเป็นโรคประจำตัวควรแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่)

ไม่มีประวัติอาชญากรรมและคดีความต่างๆ เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัท และมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

สามารถฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สามารถเดินทางมาฝึกงานประจำที่กรุงเทพ และต่างจังหวัดได้ (พัทยา)

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือถ้ามีความสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจการโรงแรม

มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถทำงานเป็นทีมได้